Přeskočit na obsah

Všeobecné podmínky účasti na veletrhu Střechy-Solar-Řemeslo

I. Obecné informace

1. Pořadatel: Střechy Praha s.r.o., Durychova 101/66, 142 00 Praha 4 – Lhotka, IČ: 26447126, DIČ: CZ26447126, Městský soud v Praze OR odd C, vložka 82829.

2. Vystavovatelé: právnické či fyzické osoby, jimž pořadatel potvrdí účast na veletrhu.

3. Zahájením veletrhu je první den termínu veletrhu uvedený na přihlášce. Termín veletrhu uvedený na přihlášce je doba, kdy je veletrh zpřístupněn veřejnosti.

4. Místo konání veletrhu je uvedeno na přihlášce.

II. Přihláška na veletrh a přidělování ploch

1. Na veletrh se lze přihlásit pouze zasláním vyplněné „Závazné přihlášky k účasti“ na adresu pořadatele, jejímž podepsáním objednatel (dále také vystavovatel) akceptuje tyto „Všeobecné podmínky účasti“ a podmínky uvedené v ostatních doprovodných materiálech, které jsou neoddělitelnou součástí přihlášky. Přihláška je pro vystavovatele závazná i v případě, že pořadatel nemůže splnit všechny požadavky vystavovatele (velikost, umístění, druh plochy atd.).

2. Pořadatel si vyhrazuje právo přijmout či zamítnout přihlášku.

3. Po obdržení závazné přihlášky zašle pořadatel vystavovateli elektronicky písemné potvrzení o jejím přijetí a zálohový list. Tímto vzniká mezi pořadatelem a vystavovatelem smluvní vztah.

4. Po konečném zpracování přihlášek a po uhrazení zálohové faktury bude vystavovateli přidělena výstavní plocha.

III. Registrační poplatek a nájemné

1. Registrační poplatek a základní cena nájmu zahrnuje:

a) nájemné za plochu po dobu montáže, průběhu veletrhu a demontáže; propagaci veletrhu; základní osvětlení; vytápění; požární ochranu; WC, úklid v prostoru veletrhu mimo stánky;  asistenci odborných pracovníků a technickou asistenci,

b) zařazení do orientačního systému veletrhu

c) jeden vystavovatelský průkaz na 5 m2 objednané plochy do 30 m2 a dále jeden průkaz na každých dalších 10 m2 plochy, 6 montážních průkazů, 15 čestných vstupenek.

2. Výše nájemného se počítá dle ceny plochy za 1 m2 konečné výměry plochy, tj. výměra uvedená v přihlášce, pokud došlo ke změně výměry, tak tato nová výměra. Každý započatý m2 se počítá jako celý.

3. V základní ceně nájmu a registračním poplatku není zahrnuto: obvodové stěny stánku ani jeho vybavení, ani stěny sousedních stánků.

4. Za každou další firmu, kterou bude vystavovatel prezentovat ve své expozici (předvedením exponátů, panelem, firemním logem, názvem firmy, prospekty, videoprojekcí, apod.), je vystavovatel povinen uhradit registrační poplatek spoluvystavovatele.               Firma takto řádně zaregistrovaná bude v plném rozsahu jako vystavovatel uvedena v katalogu veletrhu. V případě porušení této zásady bude vystavovatel povinen uhradit registrační poplatek spoluvystavovatele ve dvojnásobné výši v průběhu veletrhu.

5. Vystavovatel není oprávněn pronajatou plochu dále pronajímat třetí osobě.

IV. Platební podmínky

1. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

2. Po obdržení řádně vyplněné přihlášky zašle pořadatel vystavovateli obratem zálohovou fakturu ve výši 50 % z ceny objednané plochy a 100 % ceny registračního poplatku vč. DPH. Do 30 dní před zahájením veletrhu bude zaslána druhá zálohová faktura (doplatek ceny za pronájem plochy a za objednané služby vč. DPH). Po zaplacení všech zálohových faktur v termínech splatnosti na nich uvedených vzniká vystavovateli nárok na realizaci expozice na veletrhu. V případě objednání dalších služeb po této lhůtě vystaví pořadatel vystavovateli další zálohovou fakturu.

3. Pokud vystavovatel neuhradí všechny zálohové faktury v termínu splatnosti v plném rozsahu, má pořadatel právo nabídnout potvrzenou výstavní plochu jinému zájemci, aniž by původní objednatel mohl uplatňovat u pořadatele event. vzniklé náklady.

4. Zaplacení registračního poplatku, celé částky za pronájem výstavní plochy a objednané služby včetně DPH na základě vystavených faktur jsou podmínkou předání výstavní plochy ve stanoveném termínu, kdy nepředání výstavní plochy nemá vliv na povinnost hradit platby dle zálohových faktur. V případě, že nedojde k úhradě první zálohové faktury včas a řádně, je pořadatel oprávněn změnit jednostranně umístění výstavní plochy vystavovatele, což pořadatel oznámí vystavovateli neprodleně, a to prostřednictvím emailového kontaktu vystavovatele uvedeném v přihlášce. Tato skutečnost nemá vliv na sjednanou cenu.

5. V případě, že vystavovatel zruší svoji účast na veletrhu, znamená to porušení smlouvy na straně vystavovatele, které nemá vliv na povinnost hradit platby dle smlouvy a dle těchto podmínek, a vystavovatel je povinen:

– při zrušení účasti v době více než 60 dnů před zahájením veletrhu uhradit pořadateli poměrnou část plateb dle čl. III. těchto podmínek, a to ve výši odpovídající celému  registračnímu poplatku + 50 % ceny nájemného za objednanou výstavní plochu, a částce představující další náklady, které vznikly pořadateli na základě požadavku vystavovatele;

– při zrušení účasti v době kratší než 60 dnů před zahájením veletrhu uhradit všechny platby dle čl. III. těchto podmínek, a to ve výši odpovídající celému registračnímu poplatku + 100%  ceny nájemného za výstavní plochu a ceny objednaných služeb, a částce představující další náklady, které vznikly pořadateli na základě požadavku vystavovatele.

Zrušení účasti musí být písemné a prokazatelně doručené pořadateli.

Pokud se vystavovatel neúčastní veletrhu bez předchozího zrušení účasti (neobsadí výstavní plochu) je povinen uhradit všechny platby dle této smlouvy, jako by se veletrhu účastnil.

6. V období 14 dní před zahájením veletrhu je možné sjednat účast vystavovatele, avšak tento je povinen uhradit všechny platby dle těchto podmínek s 20 % přirážkou.

7. Po ukončení veletrhu nebo po zrušení účasti vystavovatele dle bodu 5. tohoto článku, bude vystavovateli zaslána konečná faktura s odečtením zaplacených záloh. Vystavovatel se zavazuje zaplatit pořadateli veškerá poskytnutá či zajištěná plnění nejpozději v den splatnosti řádně vyfakturovaného plnění. Pokud vystavovatel neuhradí vyfakturovanou částku do data splatnosti uvedeném na faktuře, bude mu účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % za každý den prodlení z nezaplacené částky.

V. Bezpečnost a pojištění

1. Pro vystavovatele jsou závazné „Všeobecné podmínky účasti“, pokyny v „Závazné přihlášce k účasti“ a souvisejících materiálech, bezpečnostní a protipožární předpisy a příslušné právní normy platné v České republice.

2. Pořadatel neodpovídá na veletrhu za ztrátu nebo jakékoliv poškození exponátů, vybavení a zařízení stánku, zboží, obalů, balícího materiálu, odložené věci na stánku, bez ohledu na to, zda se výše uvedené stalo při montáži, demontáži či v průběhu veletrhu.

3. Pojištění si vystavovatel sjednává sám.

VI. Realizace expozic a prezentace vystavovatele

1. Stavba stánku je nabízena a realizována pořadatelem. Vystavovatel, který nevyužije této nabídky a stavbu stánku si zajišťuje sám nebo přes svoji agenturu, je povinen včas předložit půdorys a čelní pohled stánku s vyznačenými výškovými dominantami a s vyznačením umístění přívodu elektřiny a vody ke schválení pořadateli a oznámit realizační firmu.

2. Vystavovatel odpovídá za stavební a technické provedení stánku a odpovídá tak za případné škody na majetku a zdraví způsobené nevhodným provedením stánku.

3. Pokud si vystavovatel nezajistí stánek nebo si jeho realizaci neobjedná u pořadatele, bude mít k dispozici pouze neohraničenou objednanou výstavní plochu.

4. Přidělenou plochu není povoleno jakkoliv zvětšovat a upravovat, a to ani v případě vysunutých výškových dominant (např. střechou). Vystavovatel nesmí provádět žádné zásahy do podlahy.

5. Dekorační výšku expozice 3 m lze přesáhnout jen po dohodě s pořadatelem.

6. Architektonické ztvárnění a provoz expozice nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice. Pokud obvodové stěny expozice přesahují výšku 250 cm a sousedí se zadní nebo boční stěnou okolních stánků, musí být plochy nad výšku 250 cm upraveny na hladký bílý povrch, aby esteticky nerušily sousední expozice. Využití těchto zvýšených ploch pro reklamní účely je nepřípustné. Graficky pojednané plochy expozice nesmí být blíže než 2 m od hranice sousední expozice (nevztahuje se na límce po obvodu expozice, kde grafika směřuje do uliček).

7. Maximální výška exponátů pro transport do hal je 3 m. Podlaha hal je ve sklonu 1/140. Při zatížení vyšším než 800 kg/m2 je nutno tuto skutečnost projednat s pořadatelem.

8. Přívod elektrické energie a vody objednává vystavovatel výhradně u pořadatele ve stanoveném termínu.

9. Vystavovatel je povinen do skončení termínu demontáže předat zcela prázdnou a čistou pronajatou plochu ve stavu, v jakém ji převzal, tj. odvézt i podlahové krytiny, odstranit lepicí kobercové pásky, vrátit všechny movité věci, které si od pořadatele pronajal v nepoškozeném stavu. V případě poškození či znečištění výstavní plochy či pronajatých věcí je vystavovatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši.

10. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat čas příchodů a odchodů z výstavních prostor. Termín zahájení a ukončení veškerých činností spojených s veletrhem určuje pořadatel. Pokud termíny nebudou dodrženy, vzniklou škodu hradí vystavovatel.

Není přípustné odvážet exponáty, stánek a jeho vybavení dříve, než skončí čas určený pro návštěvníky.

11. V případě nedodržení konečného termínu pro vyklizení výstavního prostoru bude účtována smluvní pokuta ve výši 50 Kč/m2/hod. neuvolněné plochy. V krajním případě bude expozice vyklizena pořadatelem na náklady vystavovatele. Rizika spojená s vyklizením nese vystavovatel.

12. Veškeré produkce způsobující nadměrný hluk, prach, zplodiny, otřesy, ohrožující bezpečnost návštěvníků či ostatních vystavovatelů nebo rušící veletržní provoz je pořadatel oprávněn zakázat a požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

13. Veškeré změny týkající se objednávky služeb požadované vystavovatelem po termínu zahájení montáže budou vyřizovány až po splnění řádně objednaných prací a služeb vůči ostatním vystavovatelům. Za dodatečné objednávky účtuje pořadatel přirážku ve výši 50% z běžné ceny.

14. Vystavovatel smí propagovat své výrobky jen ve vlastní expozici. Po dohodě s pořadatelem smí umístit své propagační materiály na místa, která mu za zvláštní poplatek pořadatel určí.

VII. Technické služby pro stánky

Pořadatel zajistí na základě objednávky vystavovatele do expozice na kryté i venkovní ploše přívod elektřiny, přívod vody a odpadu, připojení k internetu, úklid a příp. další služby. Detailní informace k technickým službám jsou uvedeny v samostatném dokumentu.

VIII. Technicko-požární a bezpečnostní předpisy, dočasné elektroinstalace

1. Vystavovatel je povinen dodržovat v průběhu montáže, po celou dobu konání veletrhu a demontáže bezpečnostní, hygienické, protipožární, ekologické a další obecně závazné právní předpisy a vnitřní normy platné v PVA Letňany a zásady manipulace s veškerým technickým zařízením a hořlavinami. Dále je povinen respektovat příslušné protipožární předpisy platné pro jednotlivé výstavní prostory a pokyny odpovědných pracovníků požární asistenční služby a pořadatelů a je povinen zajistit jejich dodržování všemi osobami, které se zdržují s jeho vědomím na pronajatých prostorách včetně subdodavatelů. Vystavovatel na sebe bere veškerou odpovědnost vůči škodám na zdraví osob a škodám na majetku, kterou by sobě i jiným způsobili jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho subdodavatelů.

2. Vystavovatel nesmí ve své expozici ani v prostoru výstaviště skladovat nebo používat žádné hořlavé a radioaktivní látky, výbušniny, kyseliny, jedy a jiné zdraví škodlivé látky.

3. Po dobu konání veletrhu, při montáži a demontáži platí ve všech krytých prostorách areálu zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Nedodržení tohoto zákazu bude postihováno smluvní pokutou ve výši 5000 Kč splatnou ihned v hotovosti.

4. Vystavovatel odpovídá za stav elektroinstalace stánku (expozice) včetně stavu elektrospotřebičů. Elektroinstalační práce může provádět pouze osoba s platným oprávněním k této činnosti.

5. Vystavovatel je povinen používat k chůzi vyhrazené cesty a komunikace. Únikové cesty, prostory u elektrických rozvaděčů, uzávěru vody, vnitřních odběrných míst (hydrantů) je vystavovatel povinen udržovat volné.

6. Elektrické spotřebiče musí být používány řádně v souladu s návody na užívání a pro účel, pro který byly vyrobeny. Vystavovatel zodpovídá za to, že v době mimo provoz výstavních stánků (po odchodu vystavovatele ze stánku) bude veškeré elektrické zařízení kromě ledniček a mrazniček odpojeno od sítě. Žádný elektrický spotřebič nesmí být ponechán v provozu bez dozoru.

7. Skladování jakéhokoliv materiálu v technických uličkách (zejména za zadní stěnou stánku) je nepřípustné z požárních, bezpečnostních a provozních důvodů. Uskladnění obalů vč. jejich odvozu a zpětného dodání na stánek je možno objednat u smluvní spedice.

8. Je zakázáno likvidovat stavební materiál použitý při stavbě stánku do kontejnerů (kromě drobného odpadu).

9. Je zakázáno vylévat do kanalizačních vpustí a umyvadel zbytky barev a jiných toxických látek. Vystavovatel je povinen takové látky odvézt a zlikvidovat.

IX. Technickoprovozní podmínky

1. Kromě manipulačních vozíků je zakázán vjezd do krytých výstavních prostor všem dopravním mechanismům a automobilům. V případě poškození podlahy haly je vystavovatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši. Při předvádění motorových vozidel smí vystavovatel uchovávat v nádrži vozidla jen tolik paliva, které je nutné pro výjezd z výstavního prostoru. Akumulátor vozidla musí být ve výstavním prostoru odpojen.

2. Exponáty, které budou předváděny v provozu, mohou obsluhovat pouze osoby k tomu oprávněné. Předváděné exponáty musí být ze strany vystavovatele zabezpečeny tak, aby nedošlo ke svévolné manipulaci s nimi cizí osobou.

3. Na konstrukci hal je zakázáno věšení jakýchkoliv poutačů mimo případy projednané s pořadatelem za poplatek.

4. V průběhu montáže je v krytých výstavních halách zakázáno řezání a broušení stavebních prvků, které způsobuje nadměrné znečištění a prašnost.

5. Stánek se nesmí žádnou svojí částí dotýkat konstrukce, stěn ani střechy haly. Nejvyšší bod stánku musí být vzdálen min 70 cm od střechy haly.

6. Pro položení koberců do expozic v halách je nutné dodržet tento postup: na betonovou podlahu nejprve přilepit maskovací – papírovou pásku a následně libovolnou oboustrannou kobercovou pásku. Maskovací pásku možno zakoupit přímo v areálu.

X. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není stanoveno jinak, je pořadatel oprávněn v případě porušení jakéhokoliv ustanovení v těchto „Všeobecných podmínkách  účasti“ vyloučit vystavovatele z účasti na veletrhu. V tomto případě nevzniká vystavovateli žádný nárok na náhradu škod a na vrácení uhrazených faktur a vystavovatel je povinen uhradit všechny platby dle smlouvy a těchto podmínek, jako by jeho účast proběhla řádně.

2. Místo plnění vzájemných závazků vystavovatele a pořadatele je místo konání veletrhu.

3. Zásady ochrany osobních údajů jsou zveřejněny na www.strechy-praha.cz.

4. Vystavovatel uděluje souhlas ke zpracování, uchovávání a zveřejnění fotodokumentace a videodokumentace pořízené na veletrhu a s ním souvisejících akcích.

5. Veškeré stížnosti a reklamace ze strany vystavovatele vůči pořadateli po dobu montáže, demontáže a průběhu celého veletrhu musí být předloženy písemně pověřenému zástupci pořadatele a to nejpozději do skončení posledního dne veletrhu, jinak jeho právo zaniká.

6. Veškeré změny a dodatky smluvního vztahu daného těmito podmínkami účasti lze učinit pouze písemně.

7. Dojde-li k tomu, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností (vis maior) nemůže zahájit veletrh v termínu uvedeném na přihlášce nebo nemůže zajistit veletrh v místě konání veletrhu uvedeném na přihlášce, informuje o tom okamžitě vystavovatele. Vystavovateli tím nevzniká nárok na náhradu vzniklých škod. Pořadatel je oprávněn zadržet přiměřenou část plateb vystavovatelem mezitím uhrazených a má nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů vůči vystavovateli. Změna místa nebo času konání nemá vliv na závazek vystavovatele plnit povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy a vystavovatel z tohoto důvodu nemá nárok zrušit svou účast.

8. Vyšší mocí (vis maior) nebo nemožností plnění je zejména: přírodní kalamita, nevhodné a nepříznivé počasí, válka, občanské nepokoje, zákazy dle právních předpisů, požáry, stávky, vypuknutí epidemie či pandemie, či omezení provozu z důvodu nařízení veřejnoprávních institucí, karantény zaměstnanců, omezení dodávek energie, apod.). Pořadatel je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli s určením povahy překážky, která mu brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, předpokládanou délku trvání překážky a o jejích důsledcích a učinit veškerá dostupná opatření ke zmírnění následků neplnění smluvních povinností, pokud nepřikročí z tohoto důvodu k odstoupení od smlouvy. Po odstoupení od smlouvy je Vystavovatel povinen uhradit poměrnou část ceny za již poskytnuté služby a uhradit jiné odůvodněné náklady pořadatele vzniklé prokazatelně v souvislosti s touto smlouvou.

 

Reklama
1000×210 Témata veletrhu 2025

Veletrh se koná pod záštitami

Partneři veletrhu

Novinky z veletrhu na váš e-mail

Žádný spam | Odběr můžete kdykoliv odhlásit