Přejít k hlavnímu obsahu

Fórum 2023 – Fotovoltaika aneb střecha jako zdroj energie

Datum: pátek 10. 2. 2023
Čas: 10.00 - 14.00
Místo: Konferenční sál 1, Vstupní hala II
Popis: Pořadatel: ČKAIT, Střechy Praha
Odborný garant: Ing. Ladislav Bukovský
Fórum je akreditováno v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnoceno 1 bodem.
Detaily programu:

Povolování fotovoltaických elektráren optikou stavebního zákona - popis povolovacích procesů podle současného stavebního zákona a dále rozbor chystané změny týkající se fotovoltaických elektráren; objasnění právního stavu po nabytí účinnosti nového stavebního zákona a taktéž podle nyní projednávaných právních předpisů na úrovni evropského práva; Mgr. Martin Daněk, MMR;

Současné možnosti využití fotovoltaiky na střechách budov – seznámení s jednotlivými (základními druhy) fotovoltaických modulů a zhodnocení jejich vhodnosti pro střešní instalace; Ing. Pavel Hrzina, Ph.D., ČVUT v Praze;

Ochrana před bleskem a přepětím pro střešní fotovoltaické systémy – rizika pro střešní fotovoltaické systémy z hlediska vnější a vnitřní ochrany před bleskem a jejich eliminace; optimalizace návrhu nejen z technického, ale také z ekonomického hlediska, doporučení pro montáž a revizi těchto technologií; Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., soudní znalec oboru elektro;

Bezpečnostní funkce FV elektráren a výkonová elektronika na úrovni panelů - instalace a údržba fotovoltaického systému, výkonová elektronika na úrovni FV panelů (optimizéry, mikroměniče, switche) se stává standardem bezpečnosti FV systémů a reflektuje požadavky nových požárně-bezpečnostních norem, které pomáhají chránit fotovoltaické profesionály, hasiče a majetek vlastníků FV instalací. Současně s tím snižuje náklady na provoz a údržbu systému a díky lepší výrobě výrazně urychluje návratnost investice do fotovoltaické elektrárny.; Petr Klimek, specialista v oboru obnovitelných zdrojů;

Instalace fotovoltaických zařízení z pohledu stavebního projektanta a statika – pohled na problematiku osazování fotovoltaických zařízení na střechy nově projektovaných i již dokončených střech a doporučení stavebního inženýra a statika. Svou roli zde hraje sklon střechy, její konstrukce a krytina, zatížení, sníh, vítr a únosnost střechy i ukotvení zařízení; Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., aut. ing. v oboru Statika a dynamika staveb, předseda OK ČKAIT Plzeň;

Fotovoltaické panely v podmínkách požáru - seznámením s chováním fotovoltaických panelů v podmínkách požáru, vliv na stavební konstrukce, základní požadavky kladené na instalaci jednotlivých částí FVE z pohledu požární bezpečnosti staveb; Ing. Martin Bebčák, specialista na požární bezpečnost staveb;

Fotovoltaické systémy v památkově chráněných územích hl. města Prahy - seznámení s obsahem příručky MHMP OPP zaměřené na projednávání fotovoltaických systémů v památkově chráněných územích Prahy; shrnutí dosavadní spolupráce se zainteresovanými aktéry, vývoj přístupu k rozhodovací praxi, stěžejní rozhodovací kritéria, fotodokumentace a negativní příklady umístění FVE; Ing. arch. Veronika Hájková, Odbor památkové péče Magistrátu hl. města Prahy;

Na cestě k uhlíkové neutralitě – cílem je vybudovat sdílenou energetickou síť Pražanů, kteří budou své energetické potřeby řešit pomocí obnovitelných zdrojů, primárně slunečního záření, chceme instalovat FV systémy na střechy vhodných pražských objektů; pomoc v rozvoji obnovitelných zdrojů energie v Praze, především fotovoltaických elektráren; Mgr. Miloslav Franěk, Pražské společenství obnovitelné energie;

Podpora ze strany státu, dotační programy SFŽP ČR – informace o novinkách v programu Nová zelená úsporám (NZU) pro rok 2023, podmínky programu NZU pro poskytování dotací na solární a fotovoltaické systémy na stavbách pro bydlení, podpora FV systémů v dalších dotačních programech SFŽP ČR, jaké systémy preferují žadatelé, vybrané statistické údaje; Ing. Martin Kotěra, Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu.

 

Registrace