Přejít k hlavnímu obsahu
panorama

Organizační pokyny 2020

Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha

1. Místo konání      PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 190 00 Praha 9 - Letňany

2. Časový harmonogram:

Montáž expozic 3. - 5. 2. 2020 8:00-22:00 hod.
Vlastní akce 6. - 8. 2. 2020  
Příchod a odchod vystavovatelů 6. 2. 2020 8:00 - 18:30 hod.
  7. 2. 2020 8:30 - 18:30 hod.
  8. 2. 2020 8:00 - 16:00 hod.
Otevření veletrhu pro návštěvníky 6. - 7. 2. 2020 10:00 - 18:00 hod.
  8. 2. 2020 9:00 - 16:00 hod.
Demontáž expozic 8. 2. 2020 16:00 - 24:00 hod.
  9. 2. 2020 00:00 - 6:00 hod.

 

3. Registrace vystavovatelů    3. - 5. 2. 2020    8.00-18.00 hod.

Registrace vystavovatelů probíhá v prostoru označeném Registrace ve Vstupní hale I, PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Zde bude zároveň provedena kontrola plateb všech vystavených faktur. Účast na veletrhu je podmíněna uhrazením všech zálohových faktur. Při registraci budou vystavovatelům předány objednané parkovací karty a bude předán také Katalog veletrhu.

 

4. Pokyny pro montáž

Montáž expozic  3. - 5. 2. 2020   8:00-22:00 hod.

Vjezd do areálu po dobu montáže:

Ve dnech 3. - 4. 2. je vystavovatelům povolen volný vjezd na výstaviště na základě předložení montážního průkazu a montážní vjezdové karty. Montážní vjezdová karta musí být kompletně vyplněna a umístěna na viditelném místě v každém vozidle po celou dobu pobytu v areálu. 

Montážní průkazy jsou zasílány poštou a montážní vjezdové karty obdržíte při registraci. Po skončení montážních časů musí všechny vozy opustit areál výstaviště včetně parkoviště před vstupní halou I.

Ve dnech 3. a 4. 2. je umožněn vjezd do areálu do 20:00 hod., 5. 2. jen do 18:00 hod.

Dne 5. 2. je vjezd mezi výstavní haly povolen na 3 hodiny na kauci 1 000 Kč. Vystavovatel musí včas vyjet, aby mu byla kauce vrácena! Parkování je možné celý den zdarma na parkovišti před vstupní halou I. Po vyložení věcí z auta proto, prosím, přeparkujte na toto parkoviště a umožněte tak návoz věcí dalším vystavovatelům.

Návoz rozměrných exponátů:

Návozová vrata do hal budou otevřena do středy 5. 2. do 12:00 hod. Poté již budou k dispozici pouze vstupy s maximálním rozměrem 2390 mm (šířka) x 1850 mm (výška). 

Expozice zajišťované pořadatelem:

Expozice, které jsou pro vystavovatele zajišťovány pořadatelem, budou připraveny k převzetí dne 5. 2. od 11:00 hod., grafické práce budou dokončeny týž den do 17.00 hod.

Upozornění:

Vystavovatel či realizační firma jsou povinny dne 5. 2. nejpozději v 18:00 hod. uvolnit uličky a transportní komunikace, aby mohl být proveden úklid všech prostor a následně mohlo dojít k položení koberců do uliček.

Dne 5 2. platí zákaz provádění hrubých stavebních a přípravných prací (např. broušení), které by mohly způsobit nepříjemnosti z případného poškození dříve nainstalovaných okolních expozic. 

Pod oboustrannou kobercovou lepicí pásku je nutné použít maskovací pásku, která nezanechává stopy na podlaze.

Realizační firma ručí za použitý materiál, který odpovídá bezpečnostním a požárním předpisům (elektroinstalace a statika).

V průběhu montáže i demontáže platí zákaz vjezdu aut do hal.

 

5. Průběh veletrhu                  6. - 8. 2. 2020     

Vstup do areálu PVA bude ve dnech veletrhu povolen vystavovatelům pouze na vystavovatelské průkazy. Boční vchody hal v průběhu veletrhu se začínají zavírat v 18:15 hod., pro odchod slouží pak dveře v čele haly.

Parkování:

Pro vystavovatele jsou zajištěna parkovací místa na vyhrazených parkovištích uvnitř areálu. Pro tato parkovací místa je nutné u pořadatele objednat parkovací kartu na celou dobu veletrhu v ceně 690 Kč bez DPH (nepřenosná) nebo 827 Kč bez DPH (přenosná – možno každý den na jinou SPZ). 

Vystavovatel je oprávněn využít parkovací místo pouze ve dnech veletrhu v čase:

6. 2. 2020 8:00 - 18:30 hod.
7. 2. 2020 8:00 - 18:30 hod.
8. 2. 2020 8:00 - 16:00 hod.

 

Automobil do 3,5 t cena 248 Kč bez DPH / nocNoční parkování v areálu je povoleno vystavovatelům, kteří mají zakoupenou třídenní parkovací kartu a zároveň si dokoupí noční parkovací kartu. Ceny za noční parkování:

Automobil nad 3,5 t cena 496 Kč bez DPH / noc

V noci není dovoleno parkovat podél výstavních hal, parkování je možné pouze na vyhrazených plochách!

Pro účely zásobování stánků v průběhu konání veletrhu je možný pobyt osobních vozidel v areálu do velikosti mikrobusu na kauci 1 000 Kč (nevztahuje se na vozidla se zakoupenou parkovací kartou) v těchto časech:

6. 2. 2020     8:00 – 9:45

7. 2. 2020     8:00 – 9:45

8. 2. 2020     8:00 – 8:45


Vystavovatel je povinen do 9:45 hod. opustit areál, jinak mu nebude kauce vrácena. Žádáme o respektování dopravního značení v areálu, pokynů pracovníků dopravní, pořadatelské a bezpečnostní služby. Vozidla, jejichž řidiči neuposlechnou pokynů, případně ta, která zapříčiní neprůjezdnost, budou odtažena na náklady majitele.

6. Pokyny pro demontáž expozic          8.  -  9. 2. 2020

Stánky realizované pořadatelem je nutné vyklidit okamžitě po skončení veletrhu, nejpozději však 8. 2. 2020 do 19:00 hod.

Automobily nad 3,5 t budou do areálu vpuštěny až po 17:00 hod.

Při likvidaci stánků dochází k nepřehledné situaci, proto je v zájmu každého vystavovatele svůj volně ležící majetek střežit a všechny exponáty, stejně jako drahá zařízení odvézt bezprostředně po skončení akce.

Plocha musí být po ukončení akce předána ve stejném stavu, ve kterém byla převzata.

Upozornění:

Dne 9. 2. 2020 v 6:00 hod. je konečný termín pro vyklizení výstavního areálu. V případě nedodržení termínu je účtován poplatek 50 Kč/m2/hod. z neuvolněné plochy. V krajním případě bude expozice vyklizena na náklady vystavovatele. Rizika spojená s vyklizením nese vystavovatel.

Na odpad vzniklý při demontáži stánku jsou firmy povinny objednat si kontejner. Objednávku kontejneru lze uskutečnit předem nebo přímo na výstavišti na Registraci.

 

7. Ostraha

PVA EXPO PRAHA zajišťuje všeobecnou noční ostrahu areálu. Nejedná se o ostrahu jednotlivých expozic.

Ostraha na vjezdové a výjezdové bráně může požádat o nahlédnutí do seznamu exponátů a následnou kontrolu převážených exponátů. Ostraha je oprávněna provádět namátkovou kontrolu zavazadlového prostoru vozidla při jeho výjezdu z areálu. Nabízíme též možnost objednání individuální ostrahy stánku. Tuto ostrahu doporučujeme především na noc před zahájením veletrhu. Cena individuální ostrahy je 240 Kč/hod.

INDIVIDUÁLNÍ OSTRAHU EXPOZIC můžete objednat u pořadatele - t. 606 635 230, e-mail: hbromova@strechy-praha.cz

 

8. Pojištění

Exponáty či expozice lze pojistit přímo na výstavišti v době:

5. 2. 2020 13:00 - 18:00 hod.

6. 2. 2020  9:00 - 13:00 hod.

POJIŠTĚNÍ EXPONÁTŮ A EXPOZIC: Total Brokers a.s., Za Skalkou 421/10, 147 00 Praha 4, Mobil: +420 731 424 709,

+420 244 400 876, +420 261 109 600, E-mail: likvidace@totalbrokers.cz, www.totalbrokers.cz

 

9. Zdravotní služba

Tato služba bude po celou dobu montáže, demontáže a veletrhu v prostoru Registrace ve Vstupní hale I. 

 

10. Spedice

Dopravní, spediční, skladovací a celní služby smluvně zajišťuje společnost CENTRUMSPED s.r.o.

Bc. Filip Červený, tel. +420 602 501 381, e-mail: cerveny@centrumsped.cz, www.centrumsped.cz

 

11. Catering

STONES CATERING, s.r.o., tel: 773 635 856, E-mail: : karolina@stonescatering.cz

K objednávání občerstvení na stánky využívejte www.gastropva.cz

 

12. Kontakty

Organizátor veletrhu:

Střechy Praha s.r.o., Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 13

Ing. Jitka Šefránková, jednatelka, tel. 602 359 880,  jsefrankova@strechy-praha.cz

Ing. Hana Bromová, manažerka veletrhu, tel. 606 635 230,  hbromova@strechy-praha.cz

Realizace expozic: Simona Löwy, tel. 725 552 225,  simona.lowy@seznam.cz

Halmistr hala 3:  702 150 163

Halmistr hala 4:  702 150 164

 

13. Technicko-provozní podmínky

Expozice

Architektonické ztvárnění a provoz expozice nesmí rušit nebo omezovat ostatní expozice. Obrys výstavního stánku nesmí přesahovat obrys pronajaté výstavní plochy ani nad úrovní stropní konstrukce stánku. Případný přesah límce či poutače stánku do uličky je povolen po písemném schválení pořadatelem za předpokladu minimální výšky spodní hrany 3 m a bude zpoplatněn částkou 1 450 Kč/m2 za každý započatý m2 průměru do půdorysu.

Stánek se nesmí žádnou částí dotýkat konstrukce stěn ani střechy výstavních hal. Nejvyšší bod stánku musí být vzdálen minimálně 70 cm od střechy haly.

Vystavovatel, který si stavbu stánku zajišťuje vlastními prostředky, případně prostřednictvím reklamní či realizační agentury, je povinen do skončení termínu demontáže předat zcela prázdnou pronajatou výstavní plochu ve stavu, v jakém ji převzal, tj. odvézt i podlahové krytiny (koberce, PVC atd.) a odstranit lepicí kobercové pásky na vlastní náklady. V případě poškození výstavní plochy (vrtáním, řezáním, prolomením, nadměrným znečištěním apod.) je vystavovatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši.

Přípojky

Montážní proud (230V) bude k dispozici ode dne povolené montáže stánků, a to na několika místech v halách nebo areálu, v místech montážní přípojky. Z tohoto důvodu si zajistěte vlastní prodlužovací kabely - cca 50 m.

Přípojky vody, elektrické energie, telefonů a internetu budou postupně instalovány (po zaregistrování vystavovatele) po dobu montáže. Podmínkou připojení el. energie do stánků, které si vystavovatelé zajišťují vlastními prostředky, je kontrola el. zařízení revizním technikem pořadatele. Vlastní Wi-Fi sítě jednotlivých vystavovatelů podléhají schválení správou areálu, jinak jsou považovány za nepovolené a bude k nim jako k takovým přistupováno.

Doobjednávky služeb

Veškeré změny týkající se objednávky technických služeb, stavby či vybavení stánků požadované vystavovatelem dodatečně po termínu zahájení montáže budou vyřizovány až po splnění řádně objednaných prací a služeb vůči ostatním vystavovatelům. Tyto dodatečné objednávky prací a služeb může pořadatel zatížit přirážkou až do výše 100 % kalkulované ceny nebo poplatkem ve výši 360 Kč za každou započatou pracovní hodinu montážních pracovníků. 

Manipulační technika

Kromě ručních manipulačních vozíků je zakázán vjezd do výstavních hal jakýmkoliv jiným dopravním mechanismům a automobilům. V případě poškození podlahy haly je vystavovatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši.

Bezpečnostní pokyny

Ve všech krytých výstavních prostorách je kouření a manipulace s otevřeným ohněm přísně zakázána. Nedodržení tohoto zákazu bude postihováno hasičskou hlídkou blokovou pokutou na místě.

Žádný elektrický spotřebič nesmí být ponechán v provozu bez dozoru. Při odchodu musí být spotřebič odpojen od sítě.

V průběhu montáže je v krytých výstavních prostorách zakázáno řezání a broušení stavebních prvků, které způsobuje nadměrné znečištění a prašnost bez použití účinného odsávacího zařízení. Pokud firma nebude mít odpovídající odsávání, musí tuto činnost provádět na vyhrazených místech mimo haly. U těchto míst budou vymezeny plochy pro krátkodobé skladování zpracovávaného materiálu po dobu montáže. V případě použití jiných ploch bude účtován úklid znečištěných ploch.

Do kanalizačních vpustí, umyvadel a výlevek je zakázáno vylévat zbytky barev a jiných toxických látek, které by znečišťovaly nebo jinak ohrožovaly životní prostředí. Tyto nespotřebované látky je vystavovatel nebo jím pověřená firma povinna na svoje náklady odvézt a zlikvidovat.

Billboardy, poutače, transparenty

Na konstrukci hal je zakázáno věšení jakýchkoliv poutačů, vlajek nebo jiných předmětů, mimo případů písemně schválených pořadatelem za sjednaný poplatek.

Příloha Velikost
Organizační pokyny 2020 k tisku 31.52 KB